**CaliKush** Biker O.G.

$50.00

THC:28.11%
CBD:0.74%
Clear